Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů e-shopu elme.cz

I. Úvodní ustanovení

 1. Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:
  • a) Provozovatelem ELEKTORMEDIA s.r.o., IČ 26337193 , se sídlem Třída Míru 2117, 347 01 Tachov
  • b) Osobními údaji jméno a příjmení, obchodní firma, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, doručovací adresa, IP adresa, cookies, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby, informace o dosažení věku 16 let
 2. Provozovatel e-shopu elme.cz jakožto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv účastníka (jak je tento definován níže) souvisejících se zpracováním jeho osobních údajů.
 3. Provozovatel při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s následujícími právními předpisy:
  • a) Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.,
  • b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“)
  • c) Zákon o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb.
  • d) Zákonč. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p ředpisů, zákonč . 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonč. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, případně v souladu s dalšími právními předpisy
 4. Ú častník je fyzickou osobou, podnikající i nepodnikající, která nakupuje od Provozovatele zboží a služby.
 5. Provozovatel je právnickou osobou, která provozujetnto internetový obchod za účelem prodeje zboží koncovému zákazníkovi a kamennéprodejny elme.cz. V souvislosti s výše uvedeným dochází ke zpracovávání Osobních údajů:
  • a) v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů a/nebo služeb Provozovatele, resp. v rámci jednání o uzavření smlouvy s provozovatelem, jakož i v souvislosti s uzav řenou smlouvou
  • b) za účelem/účely uvedenými níže v čl. II.

II. Ú čely a doby zpracování Osobních údajů

1) Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následujícúčely:

 1. plnění smlouvy, případně jiného závazku, a poskytování služeb:
  • a) Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednánízavouření smlouvy mezi Provozovatelem a Ú častníkem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu;
  • b) Zasílání dotazníků spokojenosti: zasílání dotazníků spokojenosti za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb zákazníkům v návaznosti na vytvořenou objednávku, rezervaci nebo přímý prodej. Provozovatel v rámci hodnocení spokojenosti předává osobní údaje v rozsahu jméno,říjmení,p telefonní číslo a e-mailová adresa řtetí straně – dalšímu zpracovateli – spole čnosti Heureka spoping. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky.
  • c) Marketingové akce: pro účely splnění marketingové akce, vyhodnocení, ukončení, doručení případné výhry atd. Doba zpracování: po dobu marketingové akce
 2. splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivační, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudům apod.):
  • a) daňový doklad bude uchován 10 let od ukončení smlouvy: Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace čúetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p ředpisů budou Osobní údaje dále zpracovávány a uchovávány po dobu 10 počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzav ření smlouvy mezi provozovatelem a účastníkem.
  • b) plnění povinností v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudu: Provozovatel je oprávněn zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezizákazníkem po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.
 3. Oprávněné zájmy provozovatele, ochrana práv a právem chráněných zájmů provozovatele:
  • a) účinná obhajoba v případě sporu. Doba zpracování se zde stanovuje na 4 roky od uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je spor veden.
  • b) Oprávněným zájmem Provozovatele je dále zasílání obchodnícsdělení (plošných nabídek i individuálních nabídek) v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a v souladu s bodem 47 Nařízení, jestliže Provozovatel získal podrobnosti elektronického kontaktu v souvislosti s prodejem zboží a služeb účastníkovi.
 4. Marketingové a obchodní nabídky služeb provozovatele:
  • a) Plošné zasílání obchodních nabídek produktů a služeb: zasílání obecných reklamních sdělení bez zacílení na konkrétní skupinu adresátů. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky.
  • b) Individuální nabídka: zasílání reklamních sdělení po zhodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě. Provozovatel neprovádí profilování v souladu sčl. 22 Nařízení, neboť se nejedná o automatizované zpracovávání, ale čruní tvorbu individuálních nabídek. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky.
  • c) Zasílání dotazníků Heureka - ověřeno zákazníky: zasílání dotazníků Heureka za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb zákazníkům. Provozovatel v rámci hodnocení spokojenosti a jiných průzkumů předává osobní údaje v rozsahu a e-mailová adresař etím straně – dalšímu správci – společnosti Heureka Shopping s.r.o. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky. (zde je nutný výslovný souhlas Ú častníka)
 5. Cookies: krátké textové soubory generované webovýmserverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlíže če. Rozlišují se dva typy. V prvé řadě jsou to cookies nutné pro zajištění fungování a analýzu webu (uskutečnění přenosu elektronické komunikace prostřednictvím sítě elektronických komunikací, s použitím t ěchto cookies nelze vyslovit nesouhlas). Dále se jedná o cookies, které hodnotí některé osobní aspekty vztahující se ke konkrétní fyzické osobě. S použitím druhého typu cookies musí Ú častník vyslovit souhlas.Na webu jsou využívány cookies třetích stran určené pro identifikaci prohlížejícího vycházejí z těchto služeb služeb poskytovatele Google (např. Google Analytics, Google Tag Manager, Google Adwords) Seznam (Sklik) Heureka.cz. Jsou sbírána pro zkvalitňování služeb našim zákazníkům měření návštěvnosti a cílení reklam.  Doba zpracování je v tomto případě 3 roky.
  Pro účely re-marketingu jsou předávány cookies jiným zpracovatelům( služby společnosti Google, Seznam, Heureka, Facebook)  K odstranění cookies u zpracovatele dojde automaticky po uplynutí expirační doby. Okamžitým řešením pro zamezení re-marketingových aktivit zpracovatelem je smazání cookies z prohlížeče.
 6. Vyhodnocování a zkvalitňování poskytovaných služeb: Provozovatel nahrává hovory uskutečněné mezi jeho zákaznickým centrem a Účastníkem. Hovory jsou uchovávány po dobu 12 měsíců. 

2) Provozovatel je správcem Osobních údajů.

III. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování

 1. Pokud účastník neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu s provozovatelem a/nebo mu poskytnout služby z ní v yplývající. Osobní údaje jsou této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu provozovatele.
 2. Po uplynutí lhůt uvedených v článku II. Provozovatel Osobní údaje vymaže nebo anonymizuje.
 3. Účastník je povinen provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje. Za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých osobních údajů je zodpovědný účastník. Provozovatel za správnost poskytnutých údajů nenese odpovědnost.
 4. Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů.
 5. Provozovatel je oprávněn předat osobní údaje účastníka třetím osobám, a to za následujícími účely: dokončení objednávkového procesu, doručení zboží, zasílání obchodních sdělení, hodnocení spokojenosti zákazníka, poskytováníspotřebitelského úvěru, služby zákaznické podpory, poskytování pojistných produktů, vyřizování reklamací, registrace nového zákazníka.
 6. Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.

IV. Práva Účastníka související se zpracováváním

 1. Práva Účastníka v souvislosti s ochranou osobních údajů:
  • a) požadovat od Provozovatele přístup k jeho Osobním údajům;
  • b) na opravu poskytnutých osobních údajů
  • c) na výmaz poskytnutých osobních údajů
  • d) na omezení zpracování osobních údajů
  • e) podat stížnost u Ú řadu pro ochranu osobních údajů.
  • f) Právo na přenos osobních údajů na jiného správce
  • g) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
 2. Ú častník může svá práva podle odst. 1 tohotočlánku uplatnit prostřednictvím odkazu uvedeného v patičce e-mailu zaslaného ze strany Provozovatele nebo žádostí na adrese info@elme.cz  
 3. Práva podle odst. 1 tohotočlánku písm. c) a d) není možné uplatnit v rozsahu a pro účely uvedené včl. II odst. 1 písm. a), b) a c) s výjimkou bodu ii) písm. c) čl. II, kdy je možné uplatnění všech práv uvedených v odst. 1.
  • a) V případě, že by se Ú častník domníval, že Provozovatel provádí zpracováníjeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a sobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • b) požádat Provozovatele o vysvětlení, a to e-mailem na adresu info@elme.czvznést námitku proti zpracování a požadovat e-maile zaslaným na adresu info@elme.cz, aby Provozovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Provozovatel o námitce neprodleně rozhodne a informuje účastníka. Nevyhoví-li Provozovatel námitce, má účastník právo obrátit se přímo na Ú řad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dot čeno oprávnění účastníka obrátit se se svým podnětem na úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 4. Uplatní-li účastník právo dle tohoto článku, je provozovatel povinen odpovědět do 30 dní od obdržení žádosti provozovatelem.
 5. Přijetí žádosti o uplatnění práva zčlánku IV., bodu 1 a) a f) je možné pouze prostřednictvím datové zprávy nebo dopisem s úředně ověřeným podpisem na adresu sídla společnosti. Součástí žádosti je nezbytné uvést e-mailovou adresu, kteroun bude poté zaslán ověřovací e-mail za účelem potvrzení totožnosti žadatele.
 6. Pokud  účastník uplatní některé z práv čzlánku IV., odstavec 1, má Provozovatel právo žádat prokázání totožnosti účastníka. Žádost o přístup k osobním údajům tak musí být zaslána z e-mailové adresy žadatele. Bude-li žádost podána jinou formou,či z jiné e-mailové adresy, má Provozovatel právo požadovat dodatečné ověření formou odpovědi na ověřovací e-mail. V případě, kdy žadatel neprokáže svou totožnost do 14 dn ů od zaslání ověřovacího e-mailu, nebude jeho žádost na uplatnění práv zčlánku IV., odstavec 1 přijata.
 7. Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

V. Závěrečná ustanovení

Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi účastníkem a provozovatelem jsou příslušné české soudy.

Bok levý
Bok pravý