Obchodní podmínky

Přečtěte si pozorně obchodní podmínky, prosím. Dokončením objednávky a jejím odesláním kupující stvrzuje, že je obeznámen a souhlasí s reklamačním řádem a s obchodními podmínkami. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.

1. Všeobecná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) podrobně upravují vztahy mezi smluvními stranami, kdy na jedné straně je společnost ELEKTROMEDIA s.r.o. jako prodávající (dodavatel, provozovatel) a na straně druhé kupující (odběratel, zákazník, spotřebitel, podnikatel). Veškeré smluvní vztahy se řídí platnými právními předpisy České republiky a těmito VOP.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, Okamžikem odeslání objednávky je kupující vázán těmito všeobecnými obchodními podmínkami a vyjadřuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky.

Kontaktní údaje:

ELEKTROMEDIA s.r.o.
IČ: 263 37 193
sídlo: třída Míru 2117, 347 01 Tachov
zapsaná: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 13888
DIČ: CZ26337193
telefon: 848 300 404
mail: info@elektromedia.cz

Registrace | Výběr zboží | Vyhledávání | Ceny | Poskytování slev | Recyklační poplatek | Poplatek za úpravu fakturačních údajů | Odvoz starého spotřebiče | Reklamace a servis | Podmínky a postup pro uplatnění práva odstoupení od smlouvy | Objednávky | Dopravné | Montáž spotřebiče | Platební podmínky | Poukázky | Výkup na protiúčet | Záruka na zboží | Rozpor s kupní smlouvou | Ochrana osobních dat | Výpis z obchodního rejstříku | Odpovědnost | Zavěr

Sdělení před uzavřením smlouvy

 1. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího, ELEKTROMEDIA s.r.o. si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy.
 2. ELEKTROMEDIA s.r.o. požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány.
 3. Ceny zboží a služeb jsou na webu uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvoleného způsobu a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady.
 4. V případě, že kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o:

  • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
  • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
  • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;
  • přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla prodávajícího, příp. může využít formulář pro odstoupení od smlouvy uvedený dále.
   

  Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

  • o poskytování služeb, které ELEKTROMEDIA s.r.o. splnila s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli spol. ELEKTROMEDIA s.r.o. a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
  • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
  • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
  • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
  • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;
  • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; ELEKTROMEDIA s.r.o. zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit.
 5. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 6. Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.
 7. V případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit písemně (mailem) u společnosti ELEKTROMEDIA s.r.o., příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.
 8. Informace k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů:
  V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytnutí služeb, který se nepodaří vyřešit smírně vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
  Česká obchodní inspekce
  Ústřední inspektorát - oddělení ADR
  Štěpánská 15
  120 00 Praha 2
  E-mail: adr@coi.cz
  Web: adr.coi.cz
  Spotřebitel může rovněž využít platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/odr/.
 9. Formulář "Sdělení o odstoupení od smlouvy spotřebitelem" je zde.

2. Vymezení některých pojmů

Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se společností ELEKTROMEDIA s.r.o. nebo s ní jinak jedná.

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel (kupující, zákazník) a na druhé straně dodavatel (prodávající, zhotovitel apod.).

Podnikatel je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována pro účely ochrany spotřebitele mj. také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

3. Registrace

Nakupování v internetovém obchodě není podmíněno registrací. Registrace zákazníků je zdarma. Zákazník, který se zaregistruje, získá přístup ke svému osobnímu účtu, na kterém může sledovat stav svých objednávek (přijatá, expedováno zboží apod.).

4. Výběr zboží

Výběr zboží v elektronickém obchodě lze provést rychle a pohodlně. Pro zobrazení více informací o vybraném zboží klikněte přímo na typ konkrétního přístroje. V zobrazeném detailu si pak můžete prohlédnout obrázek a ostatní technické parametry.

5. Vyhledávání

V našem internetovém obchodě může každý zákazník použít textové vyhledávání, které slouží pro rychlý přístup k našemu zboží.

Příklad:

 • hledané slovo: PANASONIC NV-HS93
  výsledek: PANASONIC NV-HS930EE S
 • hledané slovo: 29FX
  výsledek: SONY KV-29FX30K

6. Ceny

Všechny ceny jsou konečné (tzn. včetně DPH). Vždy zaplatíte pouze cenu výrobku, která je uvedena na našich stránkách. V případě změny kupní ceny u nepotvrzené objednávky je zákazník informován. Ten se pak rozhodne, zda se změnou souhlasí nebo objednávku zruší. Snažíme se ceny garantovat a změna se děje pouze výjimečně z důvodů, které nemůžeme ovlivnit. Ceny jsou platné do odvolání.

Přijatá volání na linku 848 300 404 jsou zcela zpoplatňována volající straně dle platného ceníku služby operátora, který hlasové služby volající straně poskytuje.

7. Poskytování slev

Společnost ELEKTROMEDIA s.r.o. tradičně poskytuje akční slevy, které ceny výrobků výrazně snižují. Jednotlivé akční slevy se nedají vzájemně kombinovat ani sčítat.

Pokud není na speciálních stránkách ElektroMedia.cz nabízejících slevy (např.: Akční ceny, Výprodej) uvedeno jinak, trvají slevové akce pouze do vyprodání skladových zásob zboží, kterého se slevová akce týká.

8. Recyklační poplatek

Na úvod je potřeba vysvětlit, že u některých produktů na našich stránkách naleznete informaci "Bez recyklačního poplatku" nebo "Recyklační poplatek je obsažen v ceně produktu". U těchto produktů neplatíte žádný recyklační poplatek. ElektroMedia.cz u vybraných produktů přenáší náklady na úhradu recyklačního poplatku na sebe a tím zákazníkovi šetří peníze (recyklační poplatek je obsažen v ceně výrobku). Ze zákona o odpadech však obecně vyplývají povinnosti pro výrobce a prodejce elektrospotřebičů, které se dále v konečném důsledku dotknou také konečných spotřebitelů. Bližší informace získáte v samostatné sekci recyklační poplatek.

9. Poplatek za úpravu údajů na již vystavené faktuře

Úprava údajů na již vystavené faktuře je placenou službou. Výše poplatku činí 200,- Kč. Pokud zákazník požádá o opakované vystavení faktury z důvodu změny údajů na již vystavené faktuře, bude mu nejprve zaslána zálohová faktura na částku 200,- Kč. Po uhrazení této částky bude zákazníkovi zaslána upravená faktura, o jejíž opakované vystavení žádal.

10. Odvoz starého spotřebiče

V případě, že má zákazník zájem při koupi nového spotřebiče o odvoz starého spotřebiče, může tuto volbu zvolit v průběhu objednávky. Ceník služeb spojených s odvozem starého spotřebiče naleznete v sekci doprava.

11. Reklamace a servis

K vámi objednanému zboží samozřejmě obdržíte i příslušné dokumenty (daňový doklad, záruční list a český návod k použití). K některým druhům zboží není dodáván záruční list a je nahrazen prodejním dokladem, kde je uvedeno označení výrobku a datum prodeje. Doklad o koupi (faktura) je dostačující pro uplatnění reklamace.

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je vhodné za přítomnosti dopravce zkontrolovat stav zboží a v případě zjevného poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky (reklamační protokol) a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi dle jeho volby poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo zjevně mechanicky nepoškozené.

V případě reklamace můžete kontaktovat přímo autorizovaná servisní střediska konkrétní značky, nebo se můžete obrátit přímo na nás a my danou reklamaci vyřídíme. Seznam servisních míst naleznete v záručním listu.

Reklamované zboží můžete zaslat na naši adresu do Tachova nebo přímo do reklamačního místa (servisu). Pro rychlejší vyřešení reklamace doporučujeme předchozí písemnou (mailovou) komunikaci s reklamačním oddělením společnosti ELEKTROMEDIA s.r.o., tak aby reklamované zboží bylo na pobočkách v Praze a v Tachově snadněji přijato. Reklamace, prosím, přednostně uplatňujte písemně na e-mailové adrese: reklamace@elektromedia.cz a vyčkejte na sdělení dalšího postupu.

V případě, že máte nutné náklady vynaložené na reklamaci, kontaktujte naše reklamační oddělení. Účelně vynaložené náklady Vám po posouzení a schválení budou společností ELEKTROMEDIA s.r.o. proplaceny.

Informace o přijetí reklamace Vám budou zaslány SMS zprávou do 3 dnů od přijetí reklamace. Tuto zprávu obdržíte také e-mailem. Při osobní reklamaci obdržíte kopii reklamačního protokolu na místě. O vyřízení reklamace budete informováni SMS zprávou.

Informace o průběhu reklamace získáte na telefonním čísle 374 630 121.

12. Odstoupení od smlouvy

 • Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

  Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:

  1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
  2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
  3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

  ELEKTROMEDIA s.r.o.umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy. Formulář "Sdělení o odstoupení od smlouvy spotřebitelem" je výše zde. Odstoupit lze také korespondenčně zasláním sdělení o odstoupení na shora uvedenou poštovní adresu.

   

  Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá společnosti ELEKTROMEDIA s.r.o. bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které obdržel, a to na své náklady. Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

  Pokud se jedná o spotřební zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.), pak lze od smlouvy odstoupit, pouze pokud kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.

   

  Spotřebitel odpovídá společnosti ELEKTROMEDIA s.r.o. pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

  Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu ELEKTROMEDIA s.r.o. bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, ELEKTROMEDIA s.r.o.však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal. Vždy, prosím, použijte balícího papíru nebo kartonu tak, aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů či poškození zboží.

  Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi společností ELEKTROMEDIA s.r.o. a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má ELEKTROMEDIA s.r.o. právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

 • Odstoupení v ostatních případech

  Bude-li po dohodě umožněno kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, pak tento kupující bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží.

  Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

  1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
  2. použil-li kupující věc ještě před objevením vady;
  3. nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo
  4. prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující společnosti ELEKTROMEDIA s.r.o., co ještě vrátit může a dá Alze náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

  Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá práva odstoupit od smlouvy. Je-li kupujícím právnická osoba a bude-li požadovat proplacení dobropisu v hotovosti přímo v sídle společnosti ELEKTROMEDIA anebo v prodejně, pak příslušná částka bude předána pouze osobám oprávněným jednat za dotyčnou právnickou osobu, tj. statutárnímu orgánu nebo osobě, jež se prokáže úředně ověřenou plnou mocí.

13. Objednávky

Pokud se rozhodnete některý výrobek zakoupit, v podrobném popisu produktu naleznete tlačítko "Přidat do košíku". Vyberete množství výrobku, které chcete a stisknete tlačítko "koupit".

Systém Vás vede až do úspěšného dokončení objednávky. Nabízíme vám možnost on-line sledování stavu objednávky. Je potřeba pečlivě vyplnit požadované údaje. Každá objednávka je potvrzena na Váš e-mail, který jste uvedli v objednávce (v registraci zákazníka). Pokud tento e-mail nedostanete, objednávka nebyla přijata do našeho systému. Objednávka bude následně telefonicky potvrzena a náš pracovník s vámi dohodne případné doručení. Bez možnosti potvrzení objednávky není možné tuto objednávku kladně vyřídit. (Vaše objednávka nebyla správně dokončena). Vaši objednávku můžete stornovat zasláním e-mailu či telefonicky. Doporučujeme vám pro storno objednávky používat pouze e-mail info@elektromedia.cz.

Pokud zjistíme, že se již výrobek nevyrábí nebo není delší dobu dostupný, budeme Vás kontaktovat a domluvíme další postup, případně zrušení objednávky.

Pokud zákazník zaplatil požadovanou kupní cenu zboží, ale dodavatel není schopen zboží dodat nebo je schopen dodat objednávku jen částečně, bude objednávka po dohodě se zákazníkem zrušena a peníze bezodkladně, nejpozději do 14 dnů, vráceny zákazníkovi.

14. Dopravné

ElektroMedia.cz je autorizovaným prodejcem elektroniky. U vybraných značek má zákazník možnost využít dopravné zdarma.

Doprava zdarma

Dopravné zdarma nabízíme, pokud si zákazník zakoupí:

 • vybrané produkty Liebherr
 • veškeré produkty Miele kromě příslušenství
 • produkty Pioneer s cenou vyšší než 20.000,- Kč
 • produkty jakékoliv značky s cenou vyšší než 20.000,- Kč (platí pouze pro zboží menších rozměrů a do hmotnosti 30kg).

Detailní popis všech druhů dopravy a všech poplatků za dopravu zboží naleznete v sekci aktuální ceník dopravného.

Do ceny pro výpočet dopravného se nezapočítává recyklační poplatek. Skladové zboží běžně doručujeme do 48 hodin po celé ČR a to vlastní dopravou nebo pomocí přepravních společností. Zboží, které nemáme skladem, obvykle zákazníkovi doručujeme do 48 hodin od naskladnění. Termín naskladnění zboží závisí na dodací lhůtě dodavatele. Zákazník je o dodací lhůtě informován obchodníkem, který vyřizuje konkrétní objednávku.

Vlastní dopravu využíváme pro města a okolí měst Praha, Plzeň, Brno a u zásilek, které přesahují hodnotu 50.000,- Kč. Pro přepravu dále využíváme tyto přepravní společnosti:

 • PPL - společnost PPL přepravuje zásilky do 30 kg po celém území ČR.
 • Doručení zásilek nad 30 kg zajišťují partnerské dopravní společnosti.

Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám, aktuální ceník je uveden v sekci aktuální ceník dopravného.

Ceny za dopravu pro zboží doručované na adresu ve Slovenské republice jsou účtovány následovně:

 • objednávky jsou zpoplatněny podle tabulky uváděny v sekci aktuální ceník dopravného
 • při zaslání na dobírku (do SK) je připočítáno vždy ještě 49,- Kč za inkaso peněz v hotovosti

15. Montáž spotřebiče

Internetový obchod ElektroMedia.cz umožňuje sjednání montáže spotřebiče.

V případě zájmu o montáž spotřebiče zakoupeného v našem internetovém obchodě nás kontaktujte. Každý požadavek na montáž spotřebiče je řešen individuálně a ve snaze maximálně uspokojit přání zákazníka.

16. Platební podmínky

V současné době nabízíme tyto možnosti plateb:

 • platba v hotovosti (dobírkou) - kupní cenu zaplatíte na místě našemu pracovníkovi (řidiči) nebo řidiči přepravní společnosti. Za tuto službu vám bude účtován poplatek 49,- Kč (včetně DPH).
 • bankovním převodem - částku za zboží můžete poukázat na náš účet. Před odesláním platby doporučujeme si ověřit, zda výrobek je skladem. V případě, že tak neučiníte, částku převedete a výrobek nebude skladem, ihned vám tuto částku bez zbytečných průtahů pošleme zpět na účet, ze kterého byla částka odeslána. Zboží není expedováno do chvíle, dokud není částka připsána na našem účtu: ČSOB a.s.: 172582799/0300
 • online platební kartou - přijímáme karty vydané asociacemi MasterCard International a Visa International umožňující svému držiteli bezhotovostní platby za zboží a služby v prostředí
 • veřejné datové sítě internet. Zboží vám bude expedováno až po úspěšném uhrazení částky ve výši ceny vámi objednaného zboží. Zde naleznete více informací o online platbě platební kartou.
 • umožňujeme platbu na fakturu a složenkou.
 • při osobním odběru zboží na pobočce v Praze nebo v Tachově má zákazník možnost platby v hotovosti.

17. Poukázky

Každá poukázka je opatřena unikátním kódem, nákupní hodnotou (Kč) a dobou platnosti. Poukázky je možno použít pouze pro nákup zboží na stránkách ElektroMedia.cz a pouze formou elektronické objednávky.

Při nákupu zboží zadejte v nákupním košíku vaší objednávky kód poukázky. Cena zboží bude ihned (po stisknutí tlačítka „pokračovat na krok 2“) ponížena o nákupní hodnotu poukázky. Pokud po zadání kódu poukázky nedojde k ponížení ceny, tak jste pravděpodobně zadali chybný nebo již neplatný kód.

Platnost poukázek je vyznačena na poukázce. Po uplynutí vyznačené doby platnosti již nelze poukázku použít pro úhradu zboží v internetovém obchodě www.elme.cz.

Poukázku je nutno vyčerpat jednorázově, v plné výši a pouze formou úhrady zboží v internetovém obchodě www.elme.cz. Je-li hodnota zakoupeného zboží nižší než nominální hodnota uvedená na poukázce, rozdílná hodnota se nevrací. Je-li hodnota zakoupeného zboží vyšší než nominální hodnota uvedená na poukázce, musí zákazník, který zboží objednal, rozdílnou hodnotu doplatit. Poukázku vám nemůžeme směnit za hotovost. Poukázka je použitelná pouze jednou a nemůže být proplacena ani vyměněna. Padělání a pozměňování poukázek je zakázáno a je trestné.

Společnost ELEKTROMEDIA s.r.o. neodpovídá za odcizené či ztracené poukázky, respektive za použití kódů ze ztracených či odcizených poukázek. Kód poukázky je nutné ochránit, jeho použitím poukázka přestává platit.

18. Výkup na protiúčet

Internetový obchod ElektroMedia.cz zajišťuje možnost výkupu zboží na protiúčet.

V případě zájmu o výkup na protiúčet nás kontaktujte. Každý požadavek na výkup na protiúčet je řešen individuálně a ve snaze maximálně uspokojit přání zákazníka.

19. Záruka na zboží

Všechny prodávané výrobky jsou schváleny pro provoz v ČR a vztahuje se na ně minimální záruční doba 2 roky. Záruční podmínky jsou popsány v záručních listech jednotlivých výrobků.

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Kontakt na reklamační oddělení je uveden zde.

Spotřebitel při uplatnění záruky má:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím.

20. Rozpor s kupní smlouvou

Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V takovém případě má kupující právo volby řešit odstranitelnou vadu mimo standardní záruční opravu i výměnou věci za bezvadnou. Není-li takový postup možný, má kupující nárok na přiměřenou slevu nebo může od smlouvy odstoupit.

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

21. Ochrana osobních dat

Společnost ELEKTROMEDIA s.r.o. jedná v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací. Vámi poskytnuté informace budou použity pouze k vyřízení Vaší objednávky. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. Veškeré údaje získané od zákazníků naše společnost užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Prodávající si vyhrazuje právo využít získané osobní údaje pro další nabídku zboží a služeb kupujícímu. Kupující má právo písemně vyjádřit nesouhlas s evidencí svých osobních údajů, v takovém případě prodávající tyto údaje odstraní ze své databáze. Prodávající získané osobní údaje nepředá žádné třetí osobě, která nemá bezprostřední vztah k vyřízení objednávky.

Společnost ELEKTROMEDIA s.r.o. je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem 00031088.

Osobní údaje je možno na žádost zákazníka z databáze vymazat. Zákazník může o výmaz zažádat písemně (e-mailem) nebo telefonicky.

„Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

 

22. Výpis z obchodního rejstříku

Podrobný výpis můžete najít na serveru justice.cz.

23. Upozornění

Společnost ELEKTROMEDIA s.r.o. (prodávající) upozorňuje, že:

 • informace na webových stránkách internetového obchodu jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.
 • prodávající může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu. Prodávající je oprávněn změnit cenu u vyřizované objednávky. O této skutečnosti je však povinen zákazníka neprodleně informovat. Po informaci o změně ceny má kupující možnost od objednávky odstoupit.
 • počty skladových zásob uvedené u výrobků nemusí vždy odpovídat skutečnosti, neboť zboží je současně prodáváno i v kamenných prodejnách. O stavu objednaného zboží vás rádi budeme informovat.

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí od 1. března 2016.

Věříme, že jsme Vás přesvědčili o tom, že nákupy u nás jsou výhodné, férové, levné, bezpečné a rychlé. Pokud však máte jakékoli pochybnosti či připomínky, dejte nám o nich, prosím, vědět. Všechny Vaše podněty jsou pro nás zdrojem inspirace pro další zkvalitňování našeho obchodu.

ELEKTROMEDIA s.r.o.

Bok levý
Bok pravý